Phú quý vinh hoa như mộng ảo

Phú quý vinh hoa như mộng ảo
Sắc tài danh lợi tựa phù du. Phú quý vinh hoa như mộng ảo
Sắc tài danh lợi tựa phù du.