Dẫu có nát tan vầng nhật nguyệt

Dẫu có nát tan vầng nhật nguyệt
Sự nghiệp không đòi nợ thế gian. Dẫu có nát tan vầng nhật nguyệt
Sự nghiệp không đòi nợ thế gian.