Ngước lên cao để thấy mình còn thấp

Ngước lên cao để thấy mình còn thấp
Nhìn xuống thấp để thấy mình chưa cao Ngước lên cao để thấy mình còn thấp
Nhìn xuống thấp để thấy mình chưa cao