Chính trực đẳng bình

Chính trực đẳng bình
Cư nhân do nghĩa Chính trực đẳng bình
Cư nhân do nghĩa