Có tài chớ cậy chi tài

Có tài chớ cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
(Nguyễn Du) Có tài chớ cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
(Nguyễn Du)