Làm người nhân đức nên sự nghiệp

Làm người nhân đức nên sự nghiệp
Thành tâm kính phật sẽ bình an Làm người nhân đức nên sự nghiệp
Thành tâm kính phật sẽ bình an