Ở hiền thì sẽ gặp lành

Ở hiền thì sẽ gặp lành
Ai mà nhân đức trời dành phước cho. Ở hiền thì sẽ gặp lành
Ai mà nhân đức trời dành phước cho.