Được cái này thì mất cái kia

Được cái này thì mất cái kia
Gieo nhân nào gặt quả nấy. Được cái này thì mất cái kia
Gieo nhân nào gặt quả nấy.