Không có hạnh phúc nào bằng sự an tĩnh trong tâm hồn.

Không có hạnh phúc nào bằng sự an tĩnh trong tâm hồn. Không có hạnh phúc nào bằng sự an tĩnh trong tâm hồn.