Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất.

Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất.