Hạnh phúc: vui đời sống đẹp toàn gia.

Hạnh phúc: vui đời sống đẹp toàn gia. Hạnh phúc: vui đời sống đẹp toàn gia.