Đào tạo nhân tài xây tổ quốc

Đào tạo nhân tài xây tổ quốc
Phát huy dân trí dựng quê hương. Đào tạo nhân tài xây tổ quốc
Phát huy dân trí dựng quê hương.