Đường trần ta cứ rong chơi

Đường trần ta cứ rong chơi
Vui thêm bước nữa buồn thôi lại về. Đường trần ta cứ rong chơi
Vui thêm bước nữa buồn thôi lại về.