Hạnh phúc lớn nhất của đời người là làm cho nhiều người hạnh phúc.

Hạnh phúc lớn nhất của đời người là làm cho nhiều người hạnh phúc. Hạnh phúc lớn nhất của đời người là làm cho nhiều người hạnh phúc.