Thành công là một hành trình chứ không phải là điểm đến.

Thành công là một hành trình chứ không phải là điểm đến. Thành công là một hành trình chứ không phải là điểm đến.