Muốn thành công phải trải qua thất bại

Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn. Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn.