So với cái mênh mông của vũ trụ

So với cái mênh mông của vũ trụ
Thì nỗi buồn của hạt bụi có ra chi. So với cái mênh mông của vũ trụ
Thì nỗi buồn của hạt bụi có ra chi.