Cuộc đời sóng gió nuôi ta lớn

Cuộc đời sóng gió nuôi ta lớn
Bao lần thất bại dạy ta khôn Cuộc đời sóng gió nuôi ta lớn
Bao lần thất bại dạy ta khôn