Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp

Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp
Nhân hòa đức độ tạo thành công. Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp
Nhân hòa đức độ tạo thành công.