Bởi kiếp sống biến ta thành gỗ mục

Bởi kiếp sống biến ta thành gỗ mục
Ta vươn mình hóa kiếp Phong Lan. Bởi kiếp sống biến ta thành gỗ mục
Ta vươn mình hóa kiếp Phong Lan.