Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ

Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui. Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui.