Đường tương lai gặp nhiều gian khó

Đường tương lai gặp nhiều gian khó
Đừng nản lòng hãy gắng vượt qua. Đường tương lai gặp nhiều gian khó
Đừng nản lòng hãy gắng vượt qua.