Ngày mai chẳng biết ra sao nữa

Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
Mà có ra sao cũng chẳng sao Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
Mà có ra sao cũng chẳng sao