Đường đi khó, nhưng không khó

Đường đi khó, nhưng không khó
Mà khó bởi lòng người ngại núi e sông. Đường đi khó, nhưng không khó
Mà khó bởi lòng người ngại núi e sông.