Sống trong đời sống

Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng. Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng.