Có gì đẹp trên đời hơn thế

Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sông để yêu nhau. Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sông để yêu nhau.