Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.