Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước

Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau. Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.