Hơn thua so với chính mình

Hơn thua so với chính mình
Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua. Hơn thua so với chính mình
Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua.