Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.