My love ! A đã yêu em từ khi

My love ! A đã yêu em từ khi anh chưa ra đời. Chúc em có được đầy tràn tình yêu của anh.
My love ! A đã yêu em từ khi anh chưa ra đời. Chúc em có được đầy tràn tình yêu của anh.