Nếu không có ngày này thì có lẽ anh

Nếu không có ngày này thì có lẽ anh cũng không có được em. Happy birthday to mylove!
Nếu không có ngày này thì có lẽ anh cũng không có được em. Happy birthday to mylove!