Chúc ấy luôn ấm áp

Chúc ấy luôn ấm áp, cả bên trong lẫn bên ngoài. Happy birth Day!
Chúc ấy luôn ấm áp, cả bên trong lẫn bên ngoài. Happy birth Day!