Có thể cả thế giới sẽ không nhớ và không biết đến ngày của bạn

Có thể cả thế giới sẽ không nhớ và không biết đến ngày của bạn nhưng mình thì sẽ luôn nhớ và biết đến ngày đặc biệt này. Mỗi bạn mỗi năm đều có ngày vui vẻ như hôm nay. Happy Birthday! Có thể cả thế giới sẽ không nhớ và không biết đến ngày của bạn nhưng mình thì sẽ luôn nhớ và biết đến ngày đặc biệt này. Mỗi bạn mỗi năm đều có ngày vui vẻ như hôm nay. Happy Birthday!