Chúc Ấy những gì tốt đẹp nhất mà chưa từng ai chúc Ấy.

Chúc Ấy những gì tốt đẹp nhất mà chưa từng ai chúc Ấy. Mình đã luôn ở đằng sau Ấy, luôn âm thằm và lặng lẽ đi suốt cuộc đời Ấy, khi Ấy cần mình sẽ luôn bên cạnh. Happy Birthday to You! Chúc Ấy những gì tốt đẹp nhất mà chưa từng ai chúc Ấy. Mình đã luôn ở đằng sau Ấy, luôn âm thằm và lặng lẽ đi suốt cuộc đời Ấy, khi Ấy cần mình sẽ luôn bên cạnh. Happy Birthday to You!