Mẹ là bóng mát con về tựa nương.

Mẹ là trăng sáng êm đềm.Mẹ là gió mát những đêm mùa hè.Mẹ là nâng giấc, chở che.Mẹ là bóng mát con về tựa nương. Mẹ là trăng sáng êm đềm.Mẹ là gió mát những đêm mùa hè.Mẹ là nâng giấc, chở che.Mẹ là bóng mát con về tựa nương.