Kỳ quan tuyệt xảo nhất

Trên vũ trụ có lắm kỳ quan,nhưng kỳ quan tuyệt xảo nhất,vẫn là trái tim của người mẹ! Trên vũ trụ có lắm kỳ quan,nhưng kỳ quan tuyệt xảo nhất,vẫn là trái tim của người mẹ!