Dấu chân mẹ

Dấu chân mẹ dãi dầm thân cát bụi. Gánh tình thương rong ruổi giữa chợ đời. Dấu chân mẹ dãi dầm thân cát bụi. Gánh tình thương rong ruổi giữa chợ đời.