Không ai có thể thay thế được mẹ

Mẹ là người có thể thay thế tất cả những ai khác, nhưng không ai có thể thay thế được mẹ Mẹ là người có thể thay thế tất cả những ai khác, nhưng không ai có thể thay thế được mẹ