Người mẹ

Chuá không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài sinh ra người mẹ. Chuá không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài sinh ra người mẹ.