Cảm ơn mẹ! Bởi vì mẹ là người đầu tiên đảm đương gánh nặng gia đình

Cảm ơn mẹ !!
Bởi vì mẹ là người đầu tiên đảm đương gánh nặng gia đình.
Bởi vì mẹ luôn là người cuối cùng nhận phần hạnh phúc về mình. Cảm ơn mẹ !!
Bởi vì mẹ là người đầu tiên đảm đương gánh nặng gia đình.
Bởi vì mẹ luôn là người cuối cùng nhận phần hạnh phúc về mình.