Mẹ! Có nghĩa là duy nhất

Mẹ! Có nghĩa là duy nhất!
Một bầu trời! Một mặt đất! Một vầng trăng!
Mẹ! Có nghĩa là mãi mãi!
Là cho đi không đòi lại bao giờ Mẹ! Có nghĩa là duy nhất!
Một bầu trời! Một mặt đất! Một vầng trăng!
Mẹ! Có nghĩa là mãi mãi!
Là cho đi không đòi lại bao giờ