Ước mong duy nhất trên đời Là mẹ được sống an nhàn mẹ nha

Dù con sương gió hao mòn
Chỉ mong mẹ khoẻ mẹ còn vui tươi
Ước mong duy nhất trên đời
Là mẹ được sống an nhàn mẹ nha Dù con sương gió hao mòn
Chỉ mong mẹ khoẻ mẹ còn vui tươi
Ước mong duy nhất trên đời
Là mẹ được sống an nhàn mẹ nha