Liên kết giữa anh và em

Những gì liên kết chúng ta lại với nhau luôn mạnh mẽ hơn những gì làm chúng ta xa cách. Những gì liên kết chúng ta lại với nhau luôn mạnh mẽ hơn những gì làm chúng ta xa cách.