Hư ảo không còn chỉ có ta

Thoát ra từ vực u mê
Vô thường được mất có hề chi đâu.
Ta về ngồi lại tình hư ảo
Hư ảo không còn chỉ có ta Thoát ra từ vực u mê
Vô thường được mất có hề chi đâu.
Ta về ngồi lại tình hư ảo
Hư ảo không còn chỉ có ta