Miệt mài thương ghét sớm khuya

Lắng lòng trong giọt tham sân
Là khi thiền vị đã gần nơi tâm
Lắng lòng theo những nhịp chuông
Buông dần tục niệm bên tuồng đời kia
Miệt mài thương ghét sớm khuya
Rồi mai cũng vất xuống bia mộ mình.
Gió ngát rừng hương trăng nở hoa
Trời cao lồng lộng mấy yên hà Lắng lòng trong giọt tham sân
Là khi thiền vị đã gần nơi tâm
Lắng lòng theo những nhịp chuông
Buông dần tục niệm bên tuồng đời kia
Miệt mài thương ghét sớm khuya
Rồi mai cũng vất xuống bia mộ mình.
Gió ngát rừng hương trăng nở hoa
Trời cao lồng lộng mấy yên hà