Cần một điểm tựa

Cần một điểm tựa, nhưng không phải gặp ai cũng dựa...Muốn một vòng tay, nhưng không phải gặp ai cũng lung lay Cần một điểm tựa, nhưng không phải gặp ai cũng dựa...Muốn một vòng tay, nhưng không phải gặp ai cũng lung lay