Đâu phải chỉ khi nói ra tất cả

Đâu phải chỉ khi nói ra tất cả... thì ta mới có thể hiểu nhau...!
đôi khi trong 2 từ Im lặng ấy nó lại chứa bao nhiêu niềm tâm sự...! Đâu phải chỉ khi nói ra tất cả... thì ta mới có thể hiểu nhau...!
đôi khi trong 2 từ Im lặng ấy nó lại chứa bao nhiêu niềm tâm sự...!