Khi giải quyết một việc gì đó

Khi giải quyết một việc gì đó ta đều phải tư duy suy nghĩ, và đặt nó trong mọi khía cạnh thì sẽ thành công Khi giải quyết một việc gì đó ta đều phải tư duy suy nghĩ, và đặt nó trong mọi khía cạnh thì sẽ thành công