Chẳng có kỷ niệm buồn nào mà mầu nhiệm đâu em!

Ai xin? Ai cho? Ai chối bỏ đã từng...
Đọng lại gì phía sau ngoài những điều tiếc nuối
Để lại phía trước những gì ngoài lần sau cuối
Chẳng có kỷ niệm buồn nào mà mầu nhiệm đâu em! Ai xin? Ai cho? Ai chối bỏ đã từng...
Đọng lại gì phía sau ngoài những điều tiếc nuối
Để lại phía trước những gì ngoài lần sau cuối
Chẳng có kỷ niệm buồn nào mà mầu nhiệm đâu em!